សេវាកម្ម

កាត់សក់

 • កាត់សក់ និងកក់សក់
 • កក់សក់ ផ្លុំសក់
 • កក់សក់, លាងមុខ, ផ្លុំសក់
 • កៀបសក់
 • មូលរួញ
 • លាបពណ៌
 • លាបសក់ខ្មៅ
 • អ៊ុតសក់ត្រង់
 • អ៊ុតសក់ធម្មតា
 • អ៊ុកសក់ដោយប្រើម៉ាស៊ីន
 • អប់សក់
 • Make Up
 • ហាយឡាយសក់
 • ធ្វើសក់

ធ្វើក្រចក

 • Full Set
 • Fill
 • Manicure
 • Pedicure
 • Mani & Pedi
 • Nail Repair
 • Nail Take Off
 • Nail Design
 • UV Gel
 • Cut Down
 • Coating
 • Polish Change
 • French Manicure
 • Parafin Waxing

Waxing Services

 • Full Leg
 • Half Leg
 • Bikini
 • Under Arm
 • Upper Lip
 • Chin
 • Eye-Brow Shape

ម៉ាស្សា

 • Oil Massage
 • Aroma Therapist
 • Swedish Therapist
 • Candle Massage
 • Foot Massage
 • Body Scrub
 • Facial Skin Care & Treatment
 • Body Skin Care & Treatment